Kontaktinfo og villkår

Millepora holdr åpent etter avtale.
Ta kontakt pr mail, SMS, telefon eller Messenger så finner vi ett passende tidspunkt for oss begge.

Velkommen!


Telefon46949798

Millepora Corals ble startet våren 2022 og drives av enkeltmansforetaket Livet's lyse side, org nr 987865385 MVA. 


Målet er å kunne tilby det jeg selv bruker i mine systemer, for på den måten å kunne gi best mulig tips og brukerinformasjon.

Jeg har over 22 års erfaring med saltvann og har idag ett 800 liters SPS dominert mixed  reef i tillegg til butikksystemene med koraller og nyttedyr.
Jeg vært engasjert i saltvannsmiljøet på mange måter. Både som mannen bak "Reefmeet" og som tidligere leder av akvarieklubben Saltvannsforum.

Med Millepora Corals ønkser jeg å importere og selge tropiske koraller fra de spennende havomerådene vi har i verden. Målet er å ha en jevn strøm av koraller inn og ut av butikken. 

Velkommen til en liten og litt annerledes saltvannsbutikk! 

 
 
 
 

KjøpsvillkårFrakt
Tørrvarer: Gratis frakt for ordre over 1.000,-  (Max 10kg)
Levende dyr: Ta kontakt så avtale vi nærmere.
Phytoplankton kan sendes i post.
Salt sendes ikke pr post.

Betaling
Bestillinger i nettbutikken betales via tilsendt sms betalingslenke eller i butikken av henting av varene.


MVA
Moms på 25% inngår i alle priser. Ingen andre avgifter enn det som står som totalsum i kassen tilkommer ved kjøp.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punktet over.


Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Du betaler selv returfrakt om du benytter angreretten. Har du mottatt feil vare eller varer med feil sender vi deg nytt uten kostnader for deg.

Varer som er spesialbestilt tas ikke i retur. 


Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav*

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, kreveoppfyllelse,heveavtalen og/eller kreveerstatningfra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse*

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving*

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


Erstatning*

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist*

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, velge mellomrettingogomlevering, kreveprisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreveerstatningfra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Ved en eventuell tvist følger vi forbrukerrådets retningslinjer for reklamasjonssaker!

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punktene merket over med *.

Klagefrister

Hvis du mottar et defekt eller et feillevert produkt, ta kontakt på mail eller på telefon. Du bør ta kontakt så snart som mulig og ikke senere enn 1 måneder etter levering. Etter at vi har mottatt din klage vil du få svar med instruksjon om hvordan varen skal returneres.

Millepora garanterer at varene du har bestilt er fri for produksjonsfeil i to år, eller i løpet av garantiperioden for produktet (fra levering). Oppstår det feil ved ditt produkt i løpet av garantiperioden kan du ta kontakt på mail eller på telefon.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punktene over merket med *. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.